Netflix แจ้งว่า 'รหัสผ่านต้องมีจำนวนระหว่าง 4 ถึง 60 อักขระ'

หากเห็นข้อผิดพลาดที่ระบุว่า

รหัสผ่านต้องมีจำนวนระหว่าง 4 ถึง 60 อักขระและไม่สามารถมีเครื่องหมาย ~ รวมอยู่ได้

โดยทั่วไปจะชี้ว่ารหัสผ่านของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์รหัสผ่านของ Netflix หากรหัสผ่านของคุณตรงตามเกณฑ์แต่ยังพบปัญหานี้อยู่ ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่าง

การตรวจสอบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

  • ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและอัปเดตรหัสผ่านอีกครั้ง

  • หากสามารถอัปเดตรหัสผ่านหลังจากที่ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส สถานการณ์นี้อาจชี้ว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวล้าสมัยหรือขัดขวางไม่ให้บริการ Netflix ส่งข้อมูลที่อัปเดตโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้