การใช้ระบบตัวช่วยในการฟังกับ Netflix

อุปกรณ์ตัวช่วยในการฟังหลายรุ่นใช้งานได้กับ Netflix อุปกรณ์บางส่วนที่เป็นที่นิยมในการใช้งานได้แก่

  • หูฟัง

  • ชุดหูฟัง

  • เครื่องช่วยฟัง

  • เครื่องช่วยฟังแบบคล้องคอ

หมายเหตุ:
บางอุปกรณ์จะใช้งานไม่ได้เมื่อตั้งค่าระบบเสียงของทีวีเป็น Dolby หรือ Auto (อัตโนมัติ) หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงของทีวีเป็น PCM หรือ Linear Audio