Cách xem lịch sử xem và hoạt động trên thiết bị

Bạn có thể thấy các chương trình truyền hình và phim đã được xem trên mỗi hồ sơ trên tài khoản của mình.

  1. Trên một trình duyệt web, hãy truy cập trang Tài khoản của bạn.

  2. Trong phần Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ , hãy chọn hồ sơ bạn muốn xem.

    • Đối với một số tài khoản, hãy chọn Hồ sơ rồi chọn một hồ sơ. 

  3. Mở Hoạt động xem.

  4. Nếu bạn thấy một danh sách có giới hạn, hãy sử dụng nút Hiển thị thêm.

Để tải danh sách xuống dưới dạng trang tính, chọn Tải xuống tất cả ở dưới cùng của trang. Bạn có thể mở tệp tin đã tải xuống bằng bất kỳ phần mềm trang tính nào có hỗ trợ định dạng tệp tin CSV.

Lưu ý:
Nếu tài khoản của bạn không còn hoạt động, bạn sẽ phải tải xuống bản sao thông tin của bạn để xem lịch sử xem.

Bạn cũng có thể xem danh sách các thiết bị đã sử dụng tài khoản của bạn gần đây.

Bài viết liên quan