Cách ẩn phim hoặc chương trình khỏi lịch sử xem

Khi bạn ẩn phim hoặc chương trình khỏi lịch sử xem:

  • Các video đó sẽ không xuất hiện trong Netflix ở phần phim hoặc chương trình truyền hình mà bạn đã xem.

  • Chúng tôi sẽ không sử dụng các phim hoặc chương trình đó để đề xuất cho bạn trừ khi bạn xem lần nữa.

  • Các video này sẽ được xóa khỏi hàng Tiếp tục xem.

Để ẩn phim hoặc chương trình khỏi lịch sử xem:

  1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản.

  2. Mở Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ cho hồ sơ mà bạn muốn cập nhật.

  3. Mở Hoạt động xem của hồ sơ đó.

  4. Tại trang Hoạt động, nhấp vào biểu tượng ẩn ở bên cạnh tập hoặc phim hay chương trình mà bạn muốn ẩn. Nếu ẩn đi một tập, bạn sẽ thấy có tùy chọn ẩn toàn bộ loạt phim hay chương trình đó.

    • Để ẩn toàn bộ lịch sử xem, chọn tùy chọn Ẩn tất cả ở cuối trang và xác nhận.

Có thể mất đến 24 giờ để xóa một phim hoặc chương trình đã ẩn khỏi tất cả các thiết bị của bạn. Bạn không thể ẩn phim hoặc chương trình nếu truy cập trang Hoạt động từ một hồ sơ Netflix Trẻ em.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan