Tìm ID thanh toán hoặc ID hóa đơn PayPal

Nếu bạn đang sử dụng PayPal để thanh toán Netflix, đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ cần xác minh ID thanh toán hoặc ID hóa đơn PayPal của bạn để thực hiện các thay đổi đối với tài khoản Netflix của bạn.

Lưu ý:
Nếu không muốn cung cấp thông tin này, bạn có thể trực tiếp thực hiện các thay đổi cho tài khoản từ trang Tài khoản.

Tìm ID hóa đơn PayPal qua PayPal

  1. Vào trang PayPal Activity (Hoạt động Paypal) (có thể bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập).

  2. Tìm và chọn giao dịch gần nhất với Netflix.com.

  3. Tìm ID hóa đơn.

Tìm ID thanh toán PayPal qua PayPal

1. Vào Manage Automatic Payments (Quản lý thanh toán tự động) trên trang tài khoản PayPal (có thể bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập).

2. Tìm và chọn Netflix.com trong danh sách Automatic Payments (Thanh toán tự động).

  • Nếu Netflix.com được liệt kê nhiều lần, hãy bắt đầu từ trên cùng và xem từng giao dịch cho đến khi bạn thấy Tổng số tiền tính phí lớn hơn 0,00 USD.

    Lưu ý:
    Tổng số tiền tính phí 0,00 USD thường thể hiện một giao dịch không thành công, và chúng tôi cần ID thanh toán của một giao dịch thành công.

3. Tìm ID thanh toán (B-XXXXXXXXXXXXXXXXX).