Cách xóa phương thức thanh toán khỏi tài khoản

Để xóa một phương thức thanh toán khỏi tài khoản của bạn, hãy truy cập trang Quản lý thông tin thanh toánXóa phương thức thanh toán mà bạn muốn xóa. Bạn có thể cần phải đăng nhập nếu chưa làm vậy.

Nếu chỉ có một phương thức thanh toán trong hồ sơ, bạn không thể xóa phương thức đó nếu chưa thêm phương thức thanh toán mới. Netflix sẽ không còn có thể tính phí qua phương thức thanh toán đã bị xóa khỏi tài khoản của bạn, trừ phi bạn thêm lại phương thức thanh toán đó vào tài khoản Netflix.

Nếu bạn sử dụng Netflix qua một gói dịch vụ của đối tác và muốn xóa một phương thức thanh toán dự phòng, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.


Bộ phận Dịch vụ khách hàng không thể xóa một phương thức thanh toán nhất định khỏi tài khoản của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xóa tất cả các phương thức thanh toán, miễn là bạn không thanh toán thông qua đối tác hay bằng thẻ quà tặng. Sau khi đã xóa phương thức thanh toán, bạn có thể thêm phương thức thanh toán mới vào tài khoản trước khi kết thúc kỳ tính phí hiện tại nếu muốn tiếp tục sử dụng Netflix.

Lưu ý:
Bạn không thể xóa một số phương thức thanh toán qua bên thứ ba khỏi tài khoản.

Nếu bạn có thắc mắc về việc xóa hoặc lưu trữ dữ liệu, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@netflix.com.

Bài viết liên quan