Cách xóa phương thức thanh toán khỏi tài khoản

Để xóa phương thức thanh toán khỏi tài khoản, chọn Quản lý thông tin thanh toán từ trang Tài khoản rồi Xóa phương thức thanh toán mà bạn muốn xóa. Nếu bạn chỉ có một phương thức thanh toán được lưu trong hồ sơ, bạn sẽ không thể xóa phương thức thanh toán này tới khi thêm phương thức thanh toán mới. Netflix sẽ không thể tính phí qua phương thức thanh toán đã bị xóa khỏi tài khoản, trừ khi bạn thêm lại phương thức thanh toán đó vào tài khoản Netflix.

Bộ phận dịch vụ khách hàng không thể xóa một phương thức thanh toán cụ thể khỏi tài khoản của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xóa tất cả các phương thức thanh toán, miễn là bạn không thanh toán thông qua đối tác hay bằng thẻ quà tặng. Sau khi đã xóa phương thức thanh toán, bạn có thể thêm phương thức thanh toán mới vào tài khoản trước khi kết thúc kỳ tính phí hiện tại nếu muốn tiếp tục sử dụng Netflix.

Lưu ý:
Bạn không thể xóa một số phương thức thanh toán qua bên thứ ba khỏi tài khoản.

Nếu bạn có thắc mắc về việc xóa hoặc lưu trữ dữ liệu, hãy liên hệ privacy@netflix.com.

Bài viết liên quan