Cách thiết lập số điện thoại để khôi phục mật khẩu

Netflix có thể gửi cho bạn tin nhắn văn bản kèm mã để khôi phục tài khoản nếu bạn quên mật khẩu. Đầu tiên, hãy đảm bảo bạn đã thêm số điện thoại đúng và đã được xác minh vào tài khoản.

  1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản của bạn.

  2. Truy cập mục Tư cách thành viên và tính phí và chọn Thêm số điện thoại hoặc Thay đổi số điện thoại.

  3. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để xác nhận danh tính của bạn.

  4. Chọn quốc gia của bạn.

  5. Nhập số điện thoại.

Lưu ý:
Bạn có thể thay đổi hoặc xóa số điện thoại trên tài khoản của bạn bất cứ lúc nào.

Có thể bạn sẽ được yêu cầu xác minh số điện thoại với mã được gửi đến bằng tin nhắn văn bản. Xác minh số điện thoại cho phép bạn dùng số điện thoại đó để khôi phục mật khẩu và xác thực tài khoản nếu bạn liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng Netflix. Nếu bạn không muốn xác minh số điện thoại hoặc không được yêu cầu xác minh, bạn có thể xác minh sau bằng cách chọn Gửi mã trên biểu ngữ mà bạn có thể thấy trong tài khoản.

Lưu ý:
Chỉ một tài khoản được phép có số điện thoại đã xác minh của bạn. Xác minh số điện thoại của bạn cũng sẽ xóa số đó khỏi bất cứ tài khoản nào khác đang được liên kết.

Nếu bạn không nhận được tin nhắn văn bản tới số điện thoại trên tài khoản của bạn, có thể do chậm trễ từ nhà mạng của bạn. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ nhà mạng của bạn để được trợ giúp.