Hồ sơ của tôi không mở được trên máy tính.

Nếu bạn không thể mở được hồ sơ trên máy tính thì thường bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây cho thiết bị để khắc phục.

Máy tính Mac

Cho phép cookie trong Safari

  1. Từ menu của Safari, chọn Preferences (Tùy chọn).

  2. Chọn Privacy (Quyền riêng tư).

  3. Trong Cookies and website data (Cookie và dữ liệu web), chọn Allow from websites I visit (Cho phép từ trang web tôi truy cập).

  4. Đóng Preferences (Tùy chọn) để lưu cài đặt quyền riêng tư mới.

  5. Dùng thử Netflix lần nữa.

Máy tính Windows

Chúng tôi đang tìm hiểu sự cố này. Để giúp chúng tôi tìm hiểu, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Netflix.