Tôi không thể thay đổi giới hạn độ tuổi trong trải nghiệm Netflix Trẻ em

Nếu bạn không thể thay đổi mức xếp hạng độ tuổi trong một hồ sơ có trải nghiệm Netflix Trẻ em, thì có thể hồ sơ đó đã được tạo tự động khi bạn bắt đầu sử dụng tài khoản Netflix. Với các hồ sơ này, bạn sẽ không thể thay đổi mức xếp hạng độ tuổi lên quá mức cho phép đối với trải nghiệm Netflix Trẻ em. Nếu cố gắng tăng quá mức cho phép, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Do đây là hồ sơ Netflix Trẻ em mặc định, nội dung dành cho các độ tuổi lớn hơn một mức nhất định sẽ bị hạn chế.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh một hồ sơ để có mức xếp hạng độ tuổi mới, hãy xóa hồ sơ Netflix Trẻ em gặp vấn đề và tạo một hồ sơ mới.

Bài viết liên quan