Hồ sơ Netflix được sử dụng với trò chơi như thế nào?

Những hồ sơ bạn sử dụng để xem Netflix cũng có thể được sử dụng cho Trò chơi Netflix.

Khi bạn khởi động trò chơi, hãy chọn hồ sơ của bạn. Tiến trình trò chơi sẽ được lưu trong hồ sơ được chọn.

Một số trò chơi sử dụng tính năng lưu vào đám mây và bạn có thể tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại trên bất kỳ thiết bị nào khi đăng nhập vào cùng tài khoản và hồ sơ. Để biết thêm, hãy xem Cách hoạt động của tính năng lưu trò chơi trên Netflix

Nếu bạn xóa một hồ sơ, bạn sẽ mất cả những màn chơi đã lưu và thông tin về những nội dung bạn đã xem hoặc lưu vào Danh sách của tôi của hồ sơ đó.


Bài viết liên quan