Hộ gia đình Netflix là gì?

Một tài khoản Netflix có thể dùng chung giữa những người sống cùng nhau trong một hộ gia đình. Những người không ở trong hộ gia đình của bạn sẽ cần phải đăng ký tài khoản của riêng họ để xem Netflix.

Bạn có thể quản lý những người sử dụng tài khoản của mình bằng cách thiết lập Hộ gia đình Netflix

Hộ gia đình Netflix là tập hợp các thiết bị đang kết nối với internet tại địa điểm chính mà bạn xem Netflix. Có thể thiết lập Hộ gia đình Netflix bằng thiết bị TV. Tất cả các thiết bị khác sử dụng tài khoản Netflix của bạn đang kết nối cùng mạng internet với chiếc TV này sẽ tự động thuộc về Hộ gia đình Netflix của bạn.

Bài viết liên quan