Cách thiết lập hoặc cập nhật Hộ gia đình Netflix

Hộ gia đình Netflix là tập hợp các thiết bị đang kết nối với internet tại địa điểm chính mà bạn xem Netflix. Có thể thiết lập Hộ gia đình Netflix bằng hầu hết thiết bị TV. Các thiết bị sử dụng tài khoản Netflix của bạn đang kết nối cùng mạng internet với chiếc TV này sẽ tự động thuộc về Hộ gia đình Netflix của bạn.

Thiết lập hoặc cập nhật Hộ gia đình Netflix của bạn

Bạn có thể thiết lập hoặc cập nhật Hộ gia đình Netflix của mình khi đăng nhập vào Netflix từ hầu hết TV đang kết nối với internet tại nhà bạn.

 1. Trên màn hình chính của Netflix trên TV, nhấn phím trái trên điều khiển từ xa để mở menu.

 2. Chọn Nhờ giúp đỡ > Quản lý Hộ gia đình Netflix.

  Lưu ý:
  Nếu bạn không thấy Quản lý Hộ gia đình Netflix trên menu, bạn sẽ cần sử dụng một thiết bị TV khác.
 3. Chọn Cập nhật Hộ gia đình Netflix.

 4. Chọn Gửi email hoặc Gửi tin nhắn. Một liên kết xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại của tài khoản. Liên kết xác minh sẽ hết hạn sau 15 phút. 

  Lưu ý:
  Nếu chưa thêm số điện thoại hoặc địa chỉ email vào tài khoản của mình, bạn sẽ chỉ nhìn thấy một tùy chọn.
 5. Nếu bạn không nhận được liên kết xác minh qua email hoặc tin nhắn, hãy nhấp vào Gửi lại email hoặc Gửi lại tin nhắn. Hoặc bạn có thể chọn một tùy chọn khác.

 6. Chọn Đúng, đây là tôi trong email hoặc nhấn vào liên kết trong tin nhắn văn bản, sau đó nhấn vào Xác nhận cập nhật để tiếp tục. 

 7. Bạn sẽ nhận được email xác nhận và TV của bạn sẽ được làm mới để bạn có thể bắt đầu xem.

Lưu ý:
"Kết nối internet" đề cập đến kết nối internet có dây hoặc không dây mà bạn sử dụng. Nếu bạn có nhiều mạng Wi-Fi, thì chúng tôi chỉ có thể liên kết một mạng với Hộ gia đình Netflix của bạn. Nếu bạn muốn xem Netflix trên thiết bị đang kết nối với mạng Wi-Fi thông qua tài khoản ISP khác hoặc có địa chỉ IP bên ngoài khác, bạn có thể được yêu cầu xác minh rằng thiết bị đó thuộc Hộ gia đình Netflix của bạn. Đảm bảo thiết lập hoặc cập nhật Hộ gia đình Netflix của bạn từ một thiết bị đang kết nối với kết nối internet mà bạn ưu tiên hoặc sử dụng nhiều nhất.

Cách Netflix phát hiện thiết bị trong Hộ gia đình Netflix

Chúng tôi sử dụng thông tin như địa chỉ IP, ID thiết bị và hoạt động của tài khoản để xác định xem thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản của bạn có thuộc Hộ gia đình Netflix của bạn hay không. 

Chúng tôi không thu thập dữ liệu GPS để cố gắng xác định vị trí thực chính xác của thiết bị của bạn.

Nếu bạn chưa thiết lập Hộ gia đình Netflix

Nếu bạn chưa thiết lập Hộ gia đình Netflix, chúng tôi sẽ tự động thiết lập một Hộ gia đình cho bạn dựa trên địa chỉ IP, ID thiết bị và hoạt động của tài khoản.

Bạn luôn có thể cập nhật Hộ gia đình Netflix từ TV bằng cách kết nối với mạng internet của bạn và làm theo các bước nêu trên.

Thiết lập Hộ gia đình Netflix không qua TV

Nếu không xem Netflix trên TV hoặc không có TV, thì bạn không cần thiết lập Hộ gia đình Netflix cho tài khoản của mình. 

Nếu bạn thấy có các thiết bị mà bạn không nhận ra đang sử dụng tài khoản của bạn, bạn có thể đăng xuất khỏi các thiết bị đó trên trang Quản lý quyền truy cập và thiết bị.

Bài viết liên quan