Nếu tôi tạo tài khoản trên Apple TV thì làm cách nào để tôi xem trên các thiết bị khác?

Nếu bạn tạo tài khoản trên Apple TV và muốn xem trên các thiết bị khác có hỗ trợ Netflix, thì trước tiên bạn sẽ cần đặt mật khẩu cho tài khoản Netflix.

Cách đặt mật khẩu:

Sau đó, bạn sẽ có thể sử dụng email và mật khẩu cho tài khoản Netflix trên mọi thiết bị được hỗ trợ khác!