Không đổi được thẻ quà tặng Netflix

Nếu bạn không đổi được thẻ quà tặng Netflix, hãy thử các bước để xử lý lỗi hoặc sự cố mà bạn gặp phải.

'Mã bạn nhập đã được sử dụng'

Nếu bạn thấy thông báo cho biết mã bạn nhập đã được sử dụng rồi, điều này thường thể hiện rằng một tài khoản khác đã đổi lấy thẻ đó rồi. Hãy kiểm tra Thông tin thanh toán để xem số dư thẻ quà tặng đã được áp dụng hay chưa. Nếu bạn không thấy số dư thẻ quà tặng trong tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

'Mã bạn đã nhập không hợp lệ'

Nếu bạn thấy thông báo cho biết mã không còn hiệu lực, điều này thường thể hiện rằng đã xảy ra sự cố với mã bạn nhập. Kiểm tra lại mã và thử nhập lại.

Nếu bạn nhập đúng mã nhưng vẫn nhìn thấy thông báo này, có thể do thẻ của bạn chưa được người bán kích hoạt. Vui lòng đợi 24 giờ trước khi đổi lại thẻ quà tặng một lần nữa. Nếu bạn tiếp tục thấy sự cố này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

'Đã xảy ra lỗi khi đổi quà - vui lòng thử lại sau'

  1. Vào netflix.com/clearcookies để xóa cookie của Netflix; thao tác này sẽ đăng xuất cho bạn khỏi tài khoản.

  2. Vào netflix.com/redeem và đổi lại thẻ quà tặng.

Nếu bạn vẫn thấy thông báo này, có thể do thẻ của bạn chưa được người bán kích hoạt. Vui lòng đợi 24 giờ trước khi đổi lại thẻ quà tặng một lần nữa. Nếu bạn tiếp tục thấy sự cố này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

'Rất tiếc, bạn không thể sử dụng thẻ quà tặng và mã khuyến mại với phương thức thanh toán hiện tại'

Nếu bạn thấy thông báo rằng bạn không thể sử dụng được mã đã nhập với tài khoản của mình, điều này thường cho thấy bạn đang tìm cách đổi thẻ quà tặng trên một tài khoản được thanh toán qua Apple hoặc được liên kết với gói dịch vụ có bao gồm Netflix.

  • Nếu bạn hiện đang thanh toán qua Apple và muốn sử dụng thẻ quà tặng Netflix, bạn sẽ cần phải hủy tài khoản Netflix, đợi tới khi tài khoản này đóng, rồi kích hoạt lại tài khoản bằng thẻ quà tặng.

  • Nếu tài khoản của bạn được liên kết với gói dịch vụ có bao gồm Netflix, bạn có thể lưu thẻ quà tặng và sử dụng khi tài khoản của bạn không còn được liên kết với gói, hoặc bạn có thể đổi thẻ trên một tài khoản Netflix khác.

'Mã quà tặng không khớp với quốc gia'

Nếu bạn thấy thông báo mã quà tặng đã nhập không khớp với quốc gia, điều này thể hiện đơn vị tiền tệ của thẻ quà tặng không khớp với đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn. Loại tiền tệ của thẻ quà tặng phải khớp với loại tiền tệ thanh toán thì mới có thể quy đổi thành công.

Nếu bạn cho rằng bạn nhận được thông báo này là do nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thẻ quà tặng bị hư hại hoặc không thể đọc được

Nếu bạn không đọc được mã ở mặt sau thẻ vì thẻ bị xước hoặc bị hư hại, vui lòng liên hệ với chúng tôi.