Địa chỉ email của tôi đang được sử dụng trên một tài khoản Netflix khác

Nếu địa chỉ email của bạn đã được sử dụng khi bạn đăng ký tài khoản Netflix hoặc bạn tin rằng có người đã tạo tài khoản Netflix bằng địa chỉ email của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây.

Netflix cho biết địa chỉ email của tôi đã được sử dụng khi tôi cố gắng đăng ký tài khoản Netflix.

Bạn có thể đã có sẵn một tài khoản Netflix

 1. Truy cập netflix.com/loginhelp.

 2. Chọn tùy chọn đặt lại mật khẩu bằng Email.

 3. Nhập địa chỉ email của bạn và chọn Gửi email cho tôi.

  • Nếu bạn nhận được email đặt lại mật khẩu, hãy làm theo các bước để đặt mật khẩu mới và khôi phục tài khoản Netflix của mình.

  • Nếu bạn nhìn thấy lỗi cho biết "Không tìm thấy tài khoản nào cho địa chỉ email này", hãy tiếp tục xử lý sự cố như dưới đây.

Địa chỉ email của bạn có thể liên kết với một hồ sơ

Bạn có thể thêm một địa chỉ email khác cho bất kỳ hồ sơ phụ nào có xếp hạng Mọi độ tuổi để nhận đề xuất được cá nhân hóa và thông tin khác từ Netflix.

Bạn không thể sử dụng một địa chỉ email đã liên kết với một hồ sơ sẵn có để đăng ký tài khoản mới, vì vậy bạn cần xóa địa chỉ email của mình khỏi hồ sơ.

Để xóa email khỏi hồ sơ:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của bạn.

 2. Trong phần Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ, hãy chọn hồ sơ mà bạn muốn thay đổi.

  • Đối với một số tài khoản, hãy chọn Hồ sơ rồi chọn một hồ sơ. 

 3. Chọn Email hồ sơ hoặc Email.

 4. Nhấp vào Xóa địa chỉ email.

Tôi nên làm gì kế tiếp?

Nếu bạn đã hoàn thành các bước nêu trên nhưng vẫn không đăng ký được, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp thêm.

Khi tôi cố gắng thay đổi email tài khoản, Netflix cho biết địa chỉ email của tôi đã được sử dụng.

Bạn có thể có một tài khoản Netflix trùng lặp

Có thể bạn đã mở nhầm tài khoản thứ hai do nhập nhầm email hoặc sử dụng địa chỉ email khác để đăng nhập.

 1. Truy cập netflix.com/loginhelp.

 2. Chọn tùy chọn đặt lại mật khẩu bằng Email.

 3. Nhập địa chỉ email của bạn và chọn Gửi email cho tôi.

  • Nếu bạn nhận được email đặt lại mật khẩu, thì có thể bạn có tài khoản trùng lặp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp thêm.

  • Nếu bạn nhìn thấy lỗi cho biết "Không tìm thấy tài khoản nào cho địa chỉ email này", hãy tiếp tục xử lý sự cố như dưới đây.

Địa chỉ email của bạn có thể liên kết với một hồ sơ

Bạn có thể thêm một địa chỉ email khác cho bất kỳ hồ sơ phụ nào có xếp hạng ọi độ tuổi để nhận đề xuất được cá nhân hóa và thông tin khác từ Netflix.

Bạn cần xóa địa chỉ email khỏi hồ sơ hiện tại rồi mới có thể thêm địa chỉ đó vào một hồ sơ khác.

Để xóa email khỏi hồ sơ:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của bạn.

 2. Trong phần Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ, hãy chọn hồ sơ mà bạn muốn thay đổi.

  • Đối với một số tài khoản, hãy chọn Hồ sơ, rồi chọn một hồ sơ.

 3. Chọn Email trong hồ sơ hoặc Email.

 4. Nhấp vào Xóa địa chỉ email.

Tôi nên làm gì kế tiếp?

Nếu bạn đã hoàn thành các bước nêu trên nhưng vẫn không thể thay đổi email tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp thêm.

Tôi đang nhận được email về một tài khoản Netflix không phải của tôi

Có thể có người đã sử dụng nhầm địa chỉ email của bạn để tạo tài khoản Netflix. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp thêm.

Bài viết liên quan