Cách cập nhật thông tin tài khoản Netflix

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin tài khoản Netflix, hãy làm theo các bước dưới đây.

Mật khẩu

Đăng nhập vào trang web Netflix để thay đổi mật khẩu tại trang Tài khoản của bạn trên bất kỳ hồ sơ nào không phải Hồ sơ trẻ em.

Địa chỉ email

Đăng nhập vào trang web Netflix để cập nhật địa chỉ email tại trangTài khoản của bạn trên bất kỳ hồ sơ nào không phải Hồ sơ trẻ em.

  • Bạn có thể được yêu cầu xác nhận thông tin thanh toán hiện tại hoặc nhập mã xác thực mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email hiện tại.

  • Nếu bạn không thể đăng nhập bằng mật khẩu hiện tại, hãy tự gửi cho mình email đặt lại mật khẩu.

  • Nếu bạn quên địa chỉ email liên kết với tài khoản, truy cập trang Trợ giúp đăng nhập của chúng tôi và làm theo các bước hướng dẫn.

Số điện thoại

Đăng nhập vào trang web Netflix để thay đổi số điện thoại tại trangTài khoản của bạn trên bất kỳ hồ sơ nào không phải Hồ sơ trẻ em.

  • Bạn có thể được yêu cầu xác nhận thông tin thanh toán hiện tại hoặc nhập mã xác thực mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email hiện tại.

  • Nếu bạn không thể đăng nhập bằng mật khẩu hiện tại, hãy tự gửi cho mình email đặt lại mật khẩu.

  • Nếu bạn quên địa chỉ email liên kết với tài khoản, truy cậptrang Trợ giúp đăng nhập của chúng tôi và làm theo các bước hướng dẫn.

Thông tin thanh toán

Đăng nhập vào trang web Netflix để cập nhật phương thức thanh toán hoặc thông tin thanh toán trên Netflix. Nếu bạn được tính phí thông qua bên thứ ba mà không phải trực tiếp qua Netflix, vui lòng truy cập trang web của bên thứ ba để cập nhật thông tin này.

Địa chỉ giao hàng

Nếu bạn là thành viên Netflix ở Hoa Kỳ, đã đăng ký nhận DVD và muốn chúng tôi gửi đĩa đến địa chỉ khác, hãy đăng nhập vào trang web Netflix để cập nhật địa chỉ giao hàng.

Sau khi bạn cập nhật thông tin tài khoản, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email xác nhận thay đổi. Nếu bạn gặp sự cố khi lưu thông tin đã cập nhật, hãy làm theo các bước xử lý sự cố sau.

Bài viết liên quan