Cách cập nhật thông tin tài khoản Netflix

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin tài khoản Netflix, hãy làm theo các bước dưới đây.

Mật khẩu

Nếu bạn biết mật khẩu của mình và có thể đăng nhập vào Netflix nhưng muốn thay đổi mật khẩu đó, hãy truy cập netflix.com/password. Bạn cũng có thể truy cập trang tài khoản của mình và chọn Thay đổi mật khẩu trên bất kỳ hồ sơ nào không phải là hồ sơ Trẻ em.

Nếu bạn không thể đăng nhập hoặc không nhớ được mật khẩu của mình, hãy xem Cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn.

Địa chỉ email

Đăng nhập vào trang web của Netflix để cập nhật địa chỉ email từ trang Tài khoản của bạn trên bất kỳ hồ sơ nào không phải là hồ sơ Trẻ em.

  • Bạn có thể được yêu cầu xác nhận thông tin thanh toán hiện tại hoặc nhập mã xác thực mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email hiện tại.

  • Nếu bạn không đăng nhập được bằng mật khẩu hiện tại, hãy tự gửi cho mình email đặt lại mật khẩu.

  • Nếu bạn quên địa chỉ email liên kết với tài khoản, hãy truy cập vào trang Trợ giúp đăng nhập của chúng tôi rồi làm theo các bước hướng dẫn.

Số điện thoại

Đăng nhập vào trang web của Netflix để thay đổi số điện thoại từ trang Tài khoản của bạn trên bất kỳ hồ sơ nào không phải là hồ sơ Trẻ em.

  • Bạn có thể được yêu cầu xác nhận thông tin thanh toán hiện tại hoặc nhập mã xác thực mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email hiện tại.

  • Nếu bạn không đăng nhập được bằng mật khẩu hiện tại, hãy tự gửi cho mình email đặt lại mật khẩu.

  • Nếu bạn quên địa chỉ email liên kết với tài khoản, hãy truy cập vào trang Trợ giúp đăng nhập của chúng tôi rồi làm theo các bước hướng dẫn.

Thông tin thanh toán

Đăng nhập vào trang web của Netflix để cập nhật phương thức thanh toán hoặc thông tin thanh toán trên Netflix. Nếu bạn được tính phí thông qua bên thứ ba mà không phải trực tiếp qua Netflix, vui lòng truy cập trang web của bên thứ ba để cập nhật thông tin này.

Sau khi bạn cập nhật thông tin tài khoản, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email xác nhận thay đổi. Nếu bạn gặp sự cố khi lưu thông tin đã cập nhật, hãy làm theo các bước xử lý sự cố sau.

Bài viết liên quan