Cách tạo, thay đổi hoặc xóa hồ sơ

Những người sống cùng nhau trong một hộ gia đình có thể tận hưởng trải nghiệm dành riêng cho mình trên Netflix. Bạn có thể sở hữu lên đến 5 hồ sơ trên một tài khoản Netflix duy nhất.

Mỗi hồ sơ có thể có:

 • Độ tuổi

 • Giới hạn xem

 • Khóa hồ sơ

 • Nhật ký hoạt động xem

 • Biệt hiệu trong trò chơi

 • Trò chơi đã lưu

 • Giao diện phụ đề

 • Cài đặt phát lại

 • Đề xuất phim và chương trình truyền hình phù hợp với từng cá nhân

 • Danh sách của tôi

 • Xếp hạng

 • Email

Lưu ý:
Một số tính năng trong hồ sơ không khả dụng với hồ sơ Trẻ em.

Tạo một hồ sơ

Bạn có thể thêm hồ sơ trên các thiết bị được sản xuất sau năm 2013.

 1. Từ trang Quản lý hồ sơ, chọn Thêm hồ sơ

  • Trong ứng dụng Netflix dành cho Android hoặc iOS, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ hoặc Thêm , sau đó chọn Quản lý hồ sơ. Chọn Thêm hồ sơ.

 2. Đặt tên hồ sơ. Để trải nghiệm Netflix dành cho Trẻ em, hãy chọn Trẻ em.

 3. Chọn Tiếp tục hoặc Lưu. Lúc này, hồ sơ mới sẽ hiển thị trong danh sách hồ sơ trên tài khoản của bạn.

Nếu bạn không thể tạo hồ sơ trên thiết bị của mình, hãy truy cập trang netflix.com trên trình duyệt web rồi làm theo các bước hướng dẫn.

Xóa hồ sơ

Bạn có thể xóa hồ sơ trên hầu hết thiết bị.

 1. Trên trình duyệt web, hãy truy cập trang Quản lý hồ sơ của bạn. 

  • Trong ứng dụng Netflix dành cho Android hoặc iOS, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ hoặc Thêm , sau đó chọn Quản lý hồ sơ.

 2. Chọn hồ sơ bạn muốn xóa. Bạn không thể xóa hồ sơ chính trên tài khoản Netflix của mình.

 3. Chọn Xóa hồ sơ. Nếu bạn không thể xóa hồ sơ trên thiết bị của mình, hãy truy cập trang netflix.com trên trình duyệt web rồi làm theo các bước hướng dẫn.

Sau khi xóa hồ sơ, lịch sử xem và các trò chơi đã lưu của hồ sơ đó cũng sẽ không còn nữa.

Thay đổi hồ sơ

Bạn có thể tùy chỉnh hoặc xóa hồ sơ trên hầu hết các thiết bị.

 1. Trên trình duyệt web, hãy truy cập trang Quản lý hồ sơ của bạn. 

  • Trong ứng dụng Netflix dành cho Android hoặc iOS, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ hoặc Thêm , sau đó chọn Quản lý hồ sơ.

 2. Chọn hồ sơ bạn muốn thay đổi.

 3. Thay đổi tên, hình ảnh hoặc ngôn ngữ trên hồ sơ. Nếu bạn không thể chỉnh sửa hồ sơ trên thiết bị của mình, hãy truy cập trang netflix.com trên trình duyệt web rồi làm theo các bước trên.

  • Đối với các thay đổi về xếp hạng độ tuổi, bạn phải thực hiện trên trang Tài khoản của bạn.

 4. Lưu thay đổi.

Sử dụng hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ

Ngoại trừ các hồ sơ có trải nghiệm Netflix Trẻ em, tất cả người dùng đều có thể truy cập và chỉnh sửa phần Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ cho từng hồ sơ. Bạn phải nhập mật khẩu cho tài khoản để chỉnh sửa Giới hạn xem hoặc Khoá hồ sơ.

Để chỉnh sửa cài đặt cho một hồ sơ riêng lẻ:

 1. Từ trình duyệt web, hãy truy cập trang Tài khoản của bạn.

 2. Chọn tên hồ sơ trong mục Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ.

 3. Chọn Thay đổi cho cài đặt mà bạn muốn chỉnh sửa cho hồ sơ đó.

 4. Lưu/Gửi thay đổi.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Tính năng kiểm soát của cha mẹ trên Netflix.

Thêm địa chỉ email

Bạn có thể thêm một địa chỉ email khác cho bất kỳ hồ sơ phụ nào có xếp hạng Người lớn để nhận đề xuất được cá nhân hóa và thông tin khác từ Netflix. Bạn không thể sử dụng địa chỉ email liên kết với hồ sơ phụ để đăng nhập vào tài khoản Netflix của mình.

Hãy làm theo các bước sau để thêm hoặc thay đổi email liên kết với hồ sơ phụ:

 1. Từ trình duyệt web, đăng nhập vào hồ sơ bạn muốn thêm địa chỉ email.

 2. Truy cập trang Tài khoản.

 3. Chọn tên hồ sơ từ menu Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ mà bạn muốn thêm địa chỉ email.

  • Bên cạnh Email hồ sơ, chọn Thêm, hoặc Thay đổi nếu bạn đã thêm địa chỉ email rồi.

 4. Nhập địa chỉ email bạn muốn cho hồ sơ đó.

 5. Chọn Thêm email.

  • Bạn có thể chọn Thay đổi email hoặc Xóa email nếu định cập nhật một địa chỉ email hiện có.

Tạo và quản lý biệt hiệu trong trò chơi

Bài viết liên quan