Cách tạo và chỉnh sửa hồ sơ

Hồ sơ cho phép những người sống cùng nhau trong một hộ gia đình tận hưởng trải nghiệm cá nhân hoá cho riêng mình trên Netflix. Bạn có thể sở hữu lên đến 5 hồ sơ trên một tài khoản Netflix duy nhất.

Lưu ý:
Hồ sơ không áp dụng trên các thiết bị được sản xuất trước năm 2013.

Mỗi hồ sơ có thể có:

 • Tùy chọn ngôn ngữ

 • Độ tuổi

 • Giới hạn xem cụ thể

 • Khóa hồ sơ

 • Nhật ký hoạt động xem

 • Trò chơi đã lưu

 • Giao diện phụ đề

 • Cài đặt phát lại

 • Đề xuất phim và chương trình truyền hình phù hợp với từng cá nhân

 • Danh sách của tôi*

 • Xếp hạng*

 • Email (dành cho email thông báo và chỉ những hồ sơ có xếp hạng Mọi độ tuổi)

*Không có trên hồ sơ Trẻ em trên máy tính.

Cách tạo hồ sơ

Bạn có thể thêm hồ sơ trên các thiết bị được sản xuất sau năm 2013.

 1. Truy cập trang Quản lý hồ sơ. Chọn Thêm hồ sơ

  • Trong ứng dụng Netflix dành cho điện thoại Android hoặc iOS, nhấn vào biểu tượng hồ sơ hoặc Thêm , sau đó chọn Quản lý hồ sơ. Chọn Thêm hồ sơ.

 2. Đặt tên hồ sơ.

 3. Để trải nghiệm Netflix dành cho Trẻ em, chọn Trẻ em.

 4. Chọn Tiếp tục hoặc Lưu. Lúc này, hồ sơ mới sẽ hiển thị trong danh sách hồ sơ trên tài khoản của bạn.

Nếu bạn không thể tạo hồ sơ trên thiết bị của mình, hãy truy cập Netflix.com trên trình duyệt web và làm theo các bước trên.


Để biết thêm thông tin về trải nghiệm Netflix dành cho Trẻ em, hãy xem Cách tạo hồ sơ với mức xếp hạng độ tuổi cụ thể.

Cách xóa hoặc tùy chỉnh hồ sơ

Bạn có thể tùy chỉnh hoặc xóa hồ sơ trên hầu hết các thiết bị.

 1. Trên trình duyệt web, hãy truy cập trang Quản lý hồ sơ của bạn. 

  • Trong ứng dụng Netflix dành cho điện thoại Android hoặc iOS, nhấn vào biểu tượng hồ sơ hoặc Thêm , sau đó chọn Quản lý hồ sơ.

 2. Chọn hồ sơ bạn muốn thay đổi.

 3. Thay đổi tên, hình ảnh hoặc ngôn ngữ trên hồ sơ.

  • Đối với các thay đổi về xếp hạng độ tuổi, bạn phải thực hiện trên trang Tài khoản của mình.

 4. Lưu các thay đổi hoặc chọn Xoá hồ sơ để xóa toàn bộ hồ sơ.

Lưu ý:
Bạn không thể xóa hồ sơ chính trên tài khoản Netflix của mình. Sau khi xóa hồ sơ, lịch sử xem và các trò chơi đã lưu của hồ sơ đó cũng sẽ không còn nữa.


Nếu bạn không thể thay đổi thông tin hồ sơ trên thiết bị của mình, truy cập Netflix.com trên trình duyệt web và làm theo các bước trên.

Cách sử dụng hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ

Ngoại trừ các hồ sơ có trải nghiệm Netflix Trẻ em, tất cả người dùng đều có thể truy cập và chỉnh sửa phần Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ cho từng hồ sơ. Bạn phải nhập mật khẩu cho tài khoản để chỉnh sửa Giới hạn xem hoặc Khoá hồ sơ.

Để chỉnh sửa cài đặt cho một hồ sơ riêng lẻ:

 1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản của bạn.

 2. Chọn tên hồ sơ trong mục Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ.

 3. Chọn Thay đổi cho cài đặt mà bạn muốn chỉnh sửa cho hồ sơ đó.

 4. Lưu/Gửi thay đổi.

Cách sử dụng địa chỉ email khác cho mỗi hồ sơ

Hồ sơ được tạo đầu tiên là hồ sơ chính trên Netflix và được liên kết với địa chỉ email trên Tài khoản của bạn.

Bạn có thể thêm một địa chỉ email khác cho bất kỳ hồ sơ phụ nào có xếp hạng Người lớn để nhận đề xuất được cá nhân hóa và thông tin khác từ Netflix. Bạn không thể sử dụng địa chỉ email liên kết với hồ sơ phụ để đăng nhập vào tài khoản Netflix của mình.

Hãy làm theo các bước sau để thêm hoặc thay đổi email liên kết với hồ sơ phụ:

 1. Từ trình duyệt web, đăng nhập vào hồ sơ bạn muốn thêm địa chỉ email.

 2. Truy cập trang Tài khoản.

 3. Chọn tên hồ sơ từ menu Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ mà bạn muốn thêm địa chỉ email.

  • Bên cạnh Email hồ sơ, chọn Thêm, hoặc Thay đổi nếu bạn đã thêm địa chỉ email rồi.

 4. Nhập địa chỉ email bạn muốn cho hồ sơ đó.

 5. Chọn Thêm email.

  • Bạn có thể chọn Thay đổi email hoặc Xóa email nếu định cập nhật một địa chỉ email hiện có.

Lưu ý:
Các thành viên ở Đức cần xác nhận 2 lần để thêm hoặc thay đổi email.