Tôi không lưu được cập nhật cho thông tin tài khoản trên trang web Netflix.

Lỗi lưu thay đổi thông tin tài khoản Netflix thường xuất phát từ một tiện ích hoặc cấu hình của trình duyệt, ngăn trang web Netflix hoạt động bình thường. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Xóa cookie của Netflix

 1. Vào netflix.com/clearcookies. Thao tác này sẽ đăng xuất cho bạn khỏi tài khoản.

 2. Chọn Sign In (Đăng nhập) và nhập email và mật khẩu Netflix của bạn.

 3. Dùng thử Netflix lần nữa.

Khởi động lại trình duyệt

 1. Thoát trình duyệt.

 2. Mở lại trình duyệt.

 3. Dùng thử Netflix lần nữa.

Nếu bạn vẫn gặp lỗi sau khi làm theo các bước xử lý sự cố trình duyệt trên đây, hãy thử khởi động lại trình duyệt và vô hiệu hóa tất cả các tiện ích:

Khởi động lại Firefox không dùng tiện ích

Để khởi động lại Firefox mà không kích hoạt tiện ích:

 1. Nhấp vào nút Menu Firefox.

 2. Chọn Help (Trợ giúp).

 3. Chọn Restart with Add-ons Disabled (Khởi động lại và vô hiệu hóa các tiện ích).

Khi Firefox đã khởi động lại, thử thay đổi và lưu cài đặt mong muốn lần nữa.

Vô hiệu hóa tiện ích của Chrome

Nếu đang sử dụng Chrome, bạn có thể vô hiệu hóa các tiện ích bổ sung không cần thiết trước khi thử lại. Để vô hiệu hóa các tiện ích trong Chrome:

 1. Trong Thanh địa chỉ ở Chrome, nhập chrome://extensions.

 2. Trong danh sách tiện ích, bỏ chọn bất kỳ ô nào cho thấy Enabled (Đã kích hoạt).

 3. Điều hướng trở lại Netflix và thử phát trực tuyến lần nữa.

Nếu đã thực hiện các bước này nhưng vẫn không xử lý được sự cố, bạn có thể thử bật lần lượt từng tiện ích để xem tiện ích nào ngăn các trang trên trang web Netflix tải bình thường.

Vô hiệu hóa tiện ích bổ sung trong Internet Explorer

Để vô hiệu hóa tiện ích bổ sung trong Internet Explorer, làm theo các bước dưới đây cho phiên bản Internet Explorer mà bạn hiện đang dùng:

Internet Explorer 9

 1. Mở Internet Explorer.

 2. Nhấp vào nút Tools (Công cụ), sau đó nhấp vào Manage add-ons (Quản lý tiện ích bổ sung).

 3. Trong mục Show (Hiện), chọn All add-ons (Tất cả tiện ích bổ sung).

 4. Chọn một tiện ích, sau đó nhấp Disable (Vô hiệu hóa).

 5. Lặp lại Bước 4 cho tất cả các tiện ích bổ sung.

 6. Khởi động lại Internet Explorer.

 7. Thử thay đổi và lưu cài đặt Netflix mong muốn lần nữa.

Nếu đã thực hiện các bước này nhưng vẫn không xử lý được sự cố, bạn có thể thử bật lần lượt từng tiện ích bổ sung để xem tiện ích nào ngăn các trang trên trang web Netflix tải bình thường.

Internet Explorer 8

 1. Nhấp vào nút Start (Khởi động).

 2. Chọn All Programs (Tất cả chương trình).

 3. Chọn Accessories (Phụ kiện).

 4. Chọn System Tools (Công cụ hệ thống).

 5. Chọn Internet Explorer (No Add-ons) (Internet Explorer (Không tiện ích)).

 6. Thử thay đổi và lưu cài đặt Netflix mong muốn lần nữa.

Nếu đã thực hiện các bước này nhưng vẫn không xử lý được sự cố, bạn có thể thử bật lần lượt từng tiện ích bổ sung để xem tiện ích nào ngăn các trang trên trang web Netflix tải bình thường.

Internet Explorer 7

 1. Mở Internet Explorer.

 2. Nhấp vào nút Tools (Công cụ).

 3. Chọn Manage add-ons (Quản lý tiện ích bổ sung).

 4. Chọn một tiện ích, sau đó nhấp Disable (Vô hiệu hóa).

 5. Lặp lại Bước 4 cho tất cả các tiện ích bổ sung.

 6. Chọn Close (Đóng).

 7. Thử thay đổi và lưu cài đặt Netflix mong muốn lần nữa.

Nếu đã thực hiện các bước này nhưng vẫn không xử lý được sự cố, bạn có thể thử bật lần lượt từng tiện ích bổ sung để xem tiện ích nào ngăn các trang trên trang web Netflix tải bình thường.

Vô hiệu hóa tiện ích bổ sung trong Safari

Nếu đang sử dụng Safari, bạn có thể vô hiệu hóa các tiện ích bổ sung không cần thiết trước khi thử lại. Để vô hiệu hóa tiện ích bổ sung trong Safari:

 1. Mở Safari.

 2. Chọn Safari.

 3. Chọn Preferences (Tùy chọn).

 4. Chọn tab Extensions (Tiện ích) ở thanh menu trên cùng.

 5. Chuyển Extensions (Tiện ích) về chế độ Off (Tắt).

 6. Đóng cửa sổ Extensions (Tiện ích).

 7. Thử thay đổi và lưu cài đặt mong muốn lần nữa.

Nếu đã thực hiện các bước này nhưng vẫn không xử lý được sự cố, bạn có thể thử bật lần lượt từng tiện ích bổ sung để xem tiện ích nào ngăn các trang trên trang web Netflix tải bình thường.

Bài viết liên quan