Cách xóa tiêu đề khỏi hàng "Tiếp tục xem"

Bạn có thể xóa chương trình truyền hình và phim khỏi hàng Tiếp tục xem khi xem trên:

  • Máy tính

  • TV

  • Các thiết bị Android có phiên bản mới nhất của ứng dụng Netflix

  • iPhone, iPad, và iPod touch

Máy tính

  1. Đặt con trỏ của bạn lên một phim hoặc chương trình trong hàng Tiếp tục xem.

  2. Chọn Xóa khỏi hàng.

TV

  1. Truy cập trang chi tiết của một chương trình truyền hình hoặc phim trong hàng Tiếp tục xem.

  2. Từ menu, chọn Xóa khỏi Tiếp tục xem.

Thiết bị di động

  1. Nhấn vào Menu rồi chọn một phim hoặc chương trình trong hàng Tiếp tục xem.

  2. Chọn Xóa khỏi hàng.

Lưu ý:
Xóa phim hoặc chương trình khỏi hàng Tiếp tục xem chỉ khả dụng trên phiên bản mới nhất của ứng dụng Netflix. Đối với các phiên bản ứng dụng cũ hơn không có tính năng này, bạn có thể xóa phim hoặc chương trình khỏi Hoạt động xem, khi đó phim hoặc chương trình đó cũng sẽ được xóa khỏi hàng Tiếp tục xem.

Bài viết liên quan