Quản lý quyền truy cập và thiết bị

Trang Quản lý quyền truy cập và thiết bị cho bạn biết thông tin chi tiết về các thiết bị đã đăng nhập và có hoạt động trên tài khoản trong 90 ngày gần đây. Bạn cũng có thể sử dụng trang này để đăng xuất khỏi các thiết bị này.

Không phải thiết bị nào đã đăng nhập vào tài khoản cũng sẽ hiển thị, và thông tin đầy đủ có thể không hiển thị đối với tất cả các thiết bị. Ví dụ: trang sẽ không hiển thị các thiết bị không hoạt động trong vòng 90 ngày gần đây, cũng như các thiết bị chỉ được dùng để chơi Trò chơi Netflix hoặc truy cập Tudum, hoặc nếu có quá nhiều thiết bị có thể hiển thị trong cùng một trang.

Thông tin được hiển thị

  • Thiết bị: Loại thiết bị đã đăng nhập để sử dụng Netflix.

  • Hồ sơ: Hồ sơ có hoạt động xem gần đây nhất trên thiết bị. Chúng tôi sẽ không hiển thị hồ sơ nếu hồ sơ đó không có hoạt động xem gần đây trên thiết bị.

  • Thời gian: Hiển thị ngày và giờ của hoạt động gần đây nhất trên thiết bị. Chúng tôi sẽ không hiển thị thông tin này nếu không có hoạt động gần đây trên thiết bị.

Nếu bạn thấy các thiết bị không xác định được liệt kê trên trang, vui lòng xem Cách bảo mật tài khoản của bạn

Bài viết liên quan