Làm sao để kích hoạt lại tài khoản Netflix

Kích hoạt lại tài khoản Netflix bằng cách đăng nhập vào Netflix rồi chọn Kích hoạt lại tư cách thành viên từ một hồ sơ bất kỳ (ngoại trừ hồ sơ Trẻ em).

Lưu ý:
Nếu không nhớ mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu. Sau đó, hãy đăng nhập và bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Tài khoản của bạn để có thể chọn Thêm gói dịch vụ phát trực tuyến > Kích hoạt lại tư cách thành viên.
  • Nếu gần đây bạn đã hủy tài khoản của mình và vẫn có thể xem Netflix thì khi kích hoạt lại tài khoản, tất cả thông tin tài khoản của bạn sẽ vẫn như cũ (gói dịch vụ đã chọn, phương thức thanh toán, ngày tính phí, v.v.) trừ khi bạn được nhắc chọn các tùy chọn mới.

  • Nếu bạn đã hủy trong vòng mười tháng qua và không thể xem Netflix được nữa, bạn sẽ có thể xác nhận hoặc cập nhật thông tin tài khoản của mình trước khi kích hoạt lại. Ngày tính phí của bạn sẽ đổi thành ngày bạn kích hoạt lại tài khoản.

  • Nếu đã hủy hơn mười tháng trước, bạn sẽ phải tạo một tài khoản mới.

Nếu bạn muốn sử dụng một phương thức thanh toán khác, xem những lựa chọn nào có sẵn.


Nếu tài khoản Netflix của bạn bị kích hoạt lại trái phép, hãy làm theo các bước để hủy trong Cách hủy Netflix, rồi làm theo các bước được liệt kê ở phần Ngăn người khác kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Bài viết liên quan