Cách hủy Netflix

Bạn có thể hủy tài khoản Netflix bất cứ lúc nào.

Lưu ý:
Đây là cách duy nhất để hủy tài khoản và chấm dứt tư cách thành viên. Việc đăng xuất khỏi tài khoản hay xóa ứng dụng Netflix không có tác dụng hủy tài khoản.

Thời điểm ngừng tính phí tư cách thành viên

Bạn sẽ không bị tính phí lần nữa trừ khi bạn kích hoạt lại tài khoản. Nếu bạn hủy khi chưa hết kỳ tính phí, bạn có thể sử dụng Netflix cho đến khi tài khoản tự động hủy vào cuối kỳ tính phí.

Nếu bạn không thấy tùy chọn hủy

Nếu bạn không thấy tùy chọn hủy trong tài khoản, bạn sẽ cần hủy tài khoản thông qua đơn vị thanh toán của mình. Trên trang Tài khoản, bạn sẽ nhìn thấy liên kết chỉ dẫn bạn về toàn bộ quy trình hủy thông qua đơn vị thanh toán, hoặc hướng dẫn liên hệ với đơn vị thanh toán để hủy.

Hủy trước khi hết kỳ tính phí

Nếu bạn hủy khi chưa hết kỳ tính phí, bạn có thể sử dụng Netflix cho đến cuối kỳ tính phí. Để xem thời điểm mà tài khoản của bạn sẽ bị đóng, hãy kiểm tra thông tin thanh toán.

Hủy khi tài khoản đang bị tạm ngưng

Nếu tài khoản đang bị tạm ngưng, tài khoản sẽ bị đóng ngay khi bạn hủy.

Hủy khi vẫn còn Thẻ quà tặng hoặc số dư khuyến mại

Tài khoản của bạn sẽ được hủy sau khi Thẻ quà tặng Netflix hoặc số dư khuyến mại được sử dụng hết. Sau khi yêu cầu hủy, bạn có thể sử dụng Netflix trong khoảng thời gian bằng số tháng dịch vụ còn lại trên Thẻ quà tặng Netflix hoặc số dư khuyến mại của bạn. Khi số dư được sử dụng hết, bạn sẽ không thể sử dụng Netflix nữa.

Tham gia Netflix trở lại

Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản Netflix bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ bảo lưu Hoạt động xem của bạn trong 10 tháng tính từ khi bạn đóng tài khoản, và bạn có thể sử dụng thông tin này nếu bạn kích hoạt lại trong thời gian đó. Những nội dung khác cũng khả dụng trong 10 tháng:

  • Đề xuất của bạn

  • Xếp hạng

  • Thông tin tài khoản

  • Lịch sử trò chơi

  • Trò chơi đã lưu (nếu trò chơi và dữ liệu trò chơi không bị xóa khỏi thiết bị)

Ngăn người khác kích hoạt lại tài khoản của bạn

Để đảm bảo không có ai trong gia đình bạn kích hoạt lại Netflix trái phép, chúng tôi khuyên bạn đổi mật khẩu sau khi hủy tư cách thành viên, đảm bảo đánh dấu vào ô Tất cả thiết bị bắt buộc phải đăng nhập lại bằng mật khẩu mới. Việc này sẽ thay đổi mật khẩu hiện tại của bạn và đăng xuất khỏi bất cứ thiết bị nào mà tài khoản của bạn có thể vẫn đang đăng nhập.

Bài viết liên quan