Làm sao để kích hoạt lại tài khoản Netflix

Kích hoạt lại tài khoản Netflix bằng cách đăng nhập vào Netflix và chọn Kích hoạt lại quyền thành viên từ bất kỳ hồ sơ nào (ngoại trừ hồ sơ Trẻ em).

Lưu ý:
Nếu bạn cần  đặt lại mật khẩu, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Tài khoản của mình để chọn Thêm gói phát trực tuyến > Kích hoạt lại quyền thành viên.
  • Nếu tài khoản của bạn không hoạt động, bạn sẽ được yêu cầu kích hoạt lại tư cách thành viên sau khi đăng nhập vào Netflix Ngày tính phí của bạn sẽ đổi thành ngày bạn kích hoạt lại tư cách thành viên.

  • Nếu tài khoản của bạn đang hoạt động, bạn có thể duy trì trạng thái bằng cách chọn liên kết Kích hoạt lại quyền thành viên trên trang Tài khoản. Ngày tính phí sẽ không thay đổi.

  • Nếu bạn muốn sử dụng một phương thức thanh toán khác, vui lòng xem các lựa chọn thanh toán của chúng tôi.


Nếu tài khoản Netflix của bạn bị kích hoạt lại trái phép, hãy làm theo hướng dẫn hủy tại Làm cách nào để hủy Netflix, và làm theo các bước được liệt kê ở phần Làm cách nào để ngăn chặn người khác kích hoạt lại trái phép tài khoản của tôi?

Bài viết liên quan