Làm cách nào để quản lý tin nhắn văn bản tôi nhận được từ Netflix?

Nếu muốn yêu cầu nhận tin nhắn văn bản để giúp truy cập hoặc khôi phục tài khoản Netflix khi cần, bạn có thể thêm số điện thoại tại trang Tài khoản trên trang web Netflix trong mục Tư cách thành viên và tính phí, ở phần Thêm số điện thoại.

Nếu đã thêm số điện thoại và muốn cập nhật, hoặc nếu không muốn nhận tin nhắn văn bản để trợ giúp truy cập hoặc khôi phục tài khoản nữa, bạn có thể vào trang Tài khoản trên trang web Netflix, vào phần Thay đổi số điện thoại trong mục Tư cách thành viên và tính phí, sau đó cập nhật hoặc xóa số điện thoại.

Bạn cũng có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản từ Netflix và nhận trợ giúp bằng cách trả lời tin nhắn văn bản. Soạn tin nhắn như sau:

  • STOP: Ngừng nhận tất cả các tin nhắn

  • HELP: Chuyển hướng đến Trung tâm trợ giúp để xem thêm mẹo

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.