Cách quản lý tin nhắn văn bản từ Netflix

Bạn có thể chọn nhận tin nhắn văn bản từ Netflix bằng cách vào trang Tài khoản trong Cài đặt thông báo.

Dưới đây là các tin nhắn văn bản bạn có thể nhận được từ Netflix sau khi thêm và xác minh số điện thoại:

  • Thông báo khôi phục và truy cập tài khoản: Để giúp bạn đăng nhập vào tài khoản hoặc khôi phục mật khẩu của mình.

  • Tin nhắn tài khoản: Thông tin quan trọng về tài khoản Netflix của bạn.

Bạn cũng có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản từ Netflix và nhận trợ giúp bằng cách trả lời tin nhắn văn bản. Soạn tin nhắn như sau:

  • STOP: Ngừng nhận tất cả các tin nhắn.

  • HELP: Truy cập Trung tâm trợ giúp Netflix.

Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ tin nhắn văn bản nào từ Netflix, hãy chọn Thay đổi số điện thoại trong phần Tư cách thành viên và tính phí trên trang Tài khoản của bạn, sau đó chọn nút Xóa số điện thoại.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan