Cách yêu cầu mã PIN khi thêm hồ sơ mới

Bạn cần tạo một mã PIN Khóa hồ sơ và yêu cầu nhập mã PIN trước khi thêm hồ sơ mới vào tài khoản của bạn.

Lưu ý:
Có một số thiết bị sẽ không thể cập nhật các tính năng mới như Mã PIN Khóa hồ sơ.  
  1. Từ hồ sơ tài khoản chính, tạo và yêu cầu mã PIN Khóa hồ sơ.

  2. Sau khi yêu cầu mã PIN để truy cập hồ sơ Netflix chính, bạn có tùy chọn Yêu cầu mã PIN để thêm hồ sơ mới.

    • Tùy chọn này chỉ khả dụng sau khi tạo mã PIN Khóa hồ sơ cho hồ sơ tài khoản chính.

  3. Chọn Lưu.

Bạn có thể phải làm mới thiết bị để áp dụng cài đặt mới này. Để làm mới:

  • Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.

  • Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị rồi đăng nhập trở lại.

Để tận dụng Tính năng kiểm soát của cha mẹ trên Netflix, hãy đảm bảo bạn đã có phiên bản mới nhất của tính năng kiểm soát của cha mẹ.

Bài viết liên quan