Cách tìm ngày tính phí

Tìm ngày tính phí

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn Thông tin thanh toán để xem gói thành viên và lịch sử tính phí của bạn. Ngày tính phí của bạn tương ứng với ngày bạn đăng ký tài khoản Netflix. 

  • Ngày tính phí của bạn có thể sớm hơn một ngày do sự chênh lệch về múi giờ.

  • Nếu ngày tính phí của bạn rơi vào một ngày mà không phải tháng nào cũng có (ví dụ như ngày 31), bạn sẽ được tính phí vào ngày cuối cùng của tháng đó.

  • Nếu bạn thanh toán Netflix qua một bên thứ ba, ngày tính phí Netflix của bạn có thể khác với ngày tính phí của nhà cung cấp.

Thay đổi ngày tính phí

Để thay đổi ngày tính phí, bạn sẽ cần hủy tài khoản, sau đó kích hoạt lại vào ngày bạn muốn được tính phí.

  • Nếu hủy trong kỳ tính phí hiện tại, bạn có thể tiếp tục xem Netflix cho đến khi kỳ tính phí kết thúc. Sau đó bạn có thể kích hoạt lại tài khoản vào ngày bạn muốn được tính phí. 

  • Nếu tài khoản của bạn đang bị tạm ngưng, tài khoản của bạn sẽ được hủy ngay lập tức và bạn có thể kích hoạt lại bất cứ lúc nào.

Bài viết liên quan