Cách thay đổi ngày tính phí

Tìm ngày tính phí

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn Thông tin thanh toán để xem gói thành viên và lịch sử tính phí của bạn. Ngày tính phí của bạn tương ứng với ngày bạn đăng ký tài khoản Netflix. 

  • Ngày tính phí của bạn có thể sớm hơn một ngày do sự chênh lệch về múi giờ.

  • Nếu ngày tính phí của bạn rơi vào một ngày mà không phải tháng nào cũng có (ví dụ như ngày 31), bạn sẽ được tính phí vào ngày cuối cùng của tháng đó.

  • Nếu bạn thanh toán Netflix qua một bên thứ ba, ngày tính phí Netflix của bạn có thể khác với ngày tính phí của nhà cung cấp.

Thay đổi ngày tính phí

Bạn có thể kiểm tra xem mình có thể thay đổi ngày tính phí không như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  2. Chọn Thay đổi ngày tính phí (nếu có) và làm theo hướng dẫn.

    • Bạn chỉ có tùy chọn này khi bạn thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc PayPal (tại các nơi có áp dụng).

    • Bạn không thể thay đổi ngày tính phí trong thời gian dùng miễn phí, vào ngày tính phí hiện tại hoặc khi tài khoản của bạn đang bị tạm ngưng.

Nếu bạn thay đổi ngày tính phí, bạn sẽ bị tính phí ngay lập tức cho những ngày trước ngày tính phí mới (Ví dụ: nếu ngày tính phí được đổi từ ngày 1 sang ngày 10, bạn sẽ bị tính phí cho 10 ngày đầu tiên).

Bài viết liên quan