Cách hủy tài khoản cho một thành viên đã qua đời của Netflix

Nếu một người bạn hoặc người nhà của bạn qua đời nhưng có tài khoản Netflix đang hoạt động, chúng tôi có thể giúp bạn thay mặt họ hủy tài khoản.

Nếu bạn có thể truy cập tài khoản

  1. Nhấp vào liên kết Hủy tư cách thành viên trên trang Tài khoản.

  2. Tham khảo Làm cách nào để hủy Netflix? để biết thêm chi tiết về cách hủy tài khoản.

  3. Nếu bạn muốn, hãy Đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị liên kết với tài khoản.

Nếu bạn không có quyền truy cập tài khoản

Thu thập các thông tin sau về chủ tài khoản và liên hệ với chúng tôi.

  • Địa chỉ email hoặc số điện thoại liên kết với tài khoản Netflix đó.

  • Toàn bộ thông tin thanh toán hiện đang được sử dụng để thanh toán Netflix.