Cách quản lý mã PIN ở cấp độ tài khoản

Nếu đã thiết lập mã PIN trên tài khoản, bạn có thể khóa từng hồ sơ riêng lẻ bằng mã PIN hoặc hạn chế hoạt động xem trên toàn bộ tài khoản bằng một mã PIN.

Khóa từng hồ sơ với các mã PIN duy nhất

Để khóa từng hồ sơ trên tài khoản của bạn, hãy đảm bảo bạn đã có phiên bản mới nhất của tính năng kiểm soát của cha mẹ. Phiên bản mới nhất cho phép bạn tùy chỉnh việc kiểm soát hoạt động xem cho từng hồ sơ trên tài khoản và khóa các hồ sơ nhất định bằng mã PIN.

Lưu ý:
Sau khi bạn cập nhật để tùy chỉnh tính năng kiểm soát của cha mẹ cho từng hồ sơ, bạn sẽ không còn tùy chọn quay lại sử dụng một mã PIN duy nhất cho toàn bộ tài khoản nữa. Mã PIN hiện tại của bạn sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn.

Tiếp tục sử dụng một mã PIN duy nhất

Nếu bạn đang sử dụng một mã PIN duy nhất cho tính năng kiểm soát của cha mẹ trên tài khoản nhằm hạn chế hoạt động xem của một số độ tuổi nhất định hoặc hạn chế một số nội dung nhất định, thì giờ đây, bạn có thể áp dụng và tùy chỉnh tính năng kiểm soát cho từng hồ sơ. Truy cập Tính năng kiểm soát của cha mẹ trên trang Tài khoản để tìm hiểu cách thức.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng một mã PIN duy nhất, vui lòng không cập nhật lên phiên bản mới nhất của tính năng kiểm soát của cha mẹ.

  • Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN này theo độ tuổi kiểm soát của cha mẹ hiện tại.

  • Giới hạn video và độ tuổi hiện tại của bạn sẽ áp dụng cho tài khoản của bạn.

    Lưu ý:
    Bạn sẽ không thể chỉnh sửa mã PIN hoặc độ tuổi bị giới hạn nếu chưa cập nhật các tính năng kiểm soát mới nhất ở cấp độ hồ sơ.

    Nếu bạn thay đổi cài đặt để tùy chỉnh tính năng kiểm soát trên từng hồ sơ, mã PIN hiện tại của bạn sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn.

Lưu ý:
Bạn có thể phải làm mới thiết bị để áp dụng cài đặt mới này. Để làm mới:
– Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.
– Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị rồi đăng nhập trở lại.

Để tận dụng tính năng kiểm soát của cha mẹ trên Netflix, hãy đảm bảo bạn đã có phiên bản mới nhất của tính năng kiểm soát của cha mẹ.

Bài viết liên quan