Hồ sơ của tôi không mở được trên Apple TV.

Nếu bạn không thể mở được hồ sơ của mình trên Apple TV, nguyên nhân thường là do vấn đề với tên hồ sơ. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Kiểm tra các ký tự đặc biệt
  1. Kiểm tra các ký tự đặc biệt như dấu móc, ký hiệu hoặc biểu tượng cảm xúc trong tên hồ sơ của bạn.

  2. Xóa mọi ký tự đặc biệt và đổi tên hồ sơ trên trang Tài khoản trên Netflix.com.

  3. Dùng thử Netflix lần nữa.