Netflix không hoạt động

Có thể có một số nguyên nhân khiến Netflix không hoạt động, bao gồm cả:

  • Sự cố kết nối
  • Sự cố với thiết bị của bạn
  • Sự cố với ứng dụng Netflix hoặc tài khoản của bạn

Để tiếp tục xem:

  • Nếu bạn hấy mã lỗi hoặc thông báo lỗi trên màn hình, hãy nhập mã lỗi vào thanh tìm kiếm để xem các bước xử lý sự cố.
  • Nếu bạn không thấy mã lỗi hoặc thông báo lỗi, hãy mô tả lỗi trong thanh tìm kiếm. Một số ví dụ về sự cố bao gồm thấy màn hình tối đen hay không đăng nhập được.
  • Nếu bạn vẫn không thể xem, hãy kiểm tra xem Netflix có ngừng hoạt động dịch vụ không.