Quản lý tài khoản, Thông tin liên lạc qua email và Quyền riêng tư.

Dưới đây là phần giải đáp cho các câu hỏi thường gặp mà chúng tôi nhận được về việc quản lý tài khoản, thông tin liên lạc qua email và quyền riêng tư.

Làm cách nào để hủy tài khoản?

Cách cập nhật thông tin tài khoản?

Tôi thấy có các khoản phí từ Netflix mà mình chưa ủy quyền thanh toán

Tôi có câu hỏi liên quan đến tính phí

Để xem các câu hỏi thường gặp về tính phí, truy cập Tính phí và thanh toán.

Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về các khoản phí trên tài khoản của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

Làm cách nào để xóa người đang sử dụng trái phép tài khoản của tôi?

Làm cách nào để ẩn video khỏi lịch sử xem của tôi?

Netflix chia sẻ thông tin cá nhân của tôi như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập để cung cấp, duy trì, cải thiện và quảng bá dịch vụ của Netflix cũng như để liên lạc với bạn. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân vì một số mục đích được trình bày trong Tuyên bố về quyền riêng tư (xem phần “Đối tượng được chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân”). Ví dụ: thông tin của bạn có thể được tiết lộ cho các công ty, cơ quan hay đơn vị thầu thực hiện dịch vụ thay mặt cho chúng tôi, ví dụ như các đại diện dịch vụ khách hàng hay các nhà cung cấp dịch vụ IT. Tuy nhiên, chúng tôi không cho phép những công ty này sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng, trừ khi các thông tin này có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ của họ (có thể bao gồm cả việc duy trì và cải thiện dịch vụ của họ).

Làm cách nào để hủy đăng ký nhận email của Netflix?

Bạn có thể từ chối nhận các email tiếp thị và một số email khác của Netflix, bao gồm cả khảo sát. Để xem hướng dẫn về cách từ chối nhận email, tham khảo Cách quản lý email từ Netflix.

Tôi không tìm thấy vấn đề mình quan tâm

Nếu bạn không tìm thấy phần giải đáp cho câu hỏi của mình về quyền riêng tư, hãy tham khảo trang Trợ giúp về quyền riêng tư và bảo mật để biết thông tin về các chủ đề khác. Bạn cũng có thể truy cập Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi trên trang netflix.com/privacy. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan